شاهنامه-گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه -گفتار اندر ستایش پیغمبر - شاهنامه

شاهنامه-گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه -گفتار اندر ستایش پیغمبر

پنج‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1389

گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه 

 

گفتار اندر ستایش پیغمبر