اشعار رامین - شاهنامه

اشعار رامین

جمعه 30 آذر‌ماه سال 1386

ایران

زخم سی زیف های ی زمان بر دوش اش

نجوای ی هزار پرومته در گوش اش

افتاده به روی استوای بی داد

تنهائی ی هفت هزاره در آغوش اش