گفتار اندر داستان دوست مهربان-گفتار اندر ستایش امیرک منصور - شاهنامه