2- شاهنامه دیباچه - گفتار اندرآفرینش عالم - گفتاراندرآفرینش مردم - شاهنامه