سخن رانی دکتر ماحوزی در نشست کانون فردوسی بزرگ - شاهنامه

سخن رانی دکتر ماحوزی در نشست کانون فردوسی بزرگ

یکشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1389
شاه نامه
دکتر امیرحسین ماحوزی
استاد امیرصادقی و فرنگیس توسی
میهمان ویژه: داودنصیری(جهانگردایرانی)
روز۲۵فروردین ۴تا۶پسین
شهرک غرب-خیابان ایران زمین شمالی-روبروی بیمارستان بهمن-فرهنگ سرای پورسینا
ورود برای همگان آزاد می باشد

هموندان کانون فردوسی بزرگ میتوانیدبا خرید کتاب ( زایش و بالش ) نوشته داود نصیری در روز ۲۵فروردین به کانون یاری برسانید