جنگ میان تاجدار و تاجبخش - شاهنامه

جنگ میان تاجدار و تاجبخش

پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1387

گزیده ی کوچکی از  واپسین نشست داستان رستم و اسفندیار را در اینجا می نویسم : 

 جنگ رستم و اسفندیار جنگ بین دو جریان است جنگ بین تاجدار و تاجبخش. 

تاجدار: اسفندیار که برای گرفتن تاج به جنگ با رستم می رود نماینده ی جریان پادشاهان است.

تاجبخش: چه کسی تاج به شاهان می بخشند؟ مردم.  رستم که پهلوان است و نماینده ی مردم در این داستان است .  

 

وقتی تاجدار به جنگِ تاجبخش می رود! به یقین تاجبخش پیروز می شود. چون اگر تاجبخش نباشد تاجدار چگونه تاج داشته باشد!