گل های نرگس فرناز - شاهنامه

گل های نرگس فرناز

سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1387
 
عکس از فرناز
پنجه مریم رسته در شکاف صخره ای،
این همه رنگ از کجا آورده ای تا بشکوفی،
ساقه ای چنین از کجا آورده ای تا بر آن تاب خوری .
قطره قطره خون از سر صخره ها گرد آوردم ،
از گلبرگ های سرخ دستمالی بافته ام
و اکنون آفتاب خرمن می کند .
شعر از ستون پیام های عکس فرناز