تعاریف اولیه - شاهنامه

تعاریف اولیه

پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1387

فرهنگ: مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی که در طول زمان به انسان می رسد.
ملت:گروهی از مردم که سرزمین ،آداب و رسوم ،زبام مشترک و اقتصاد مشترک دارند که در شرایطی به لحاظ زمانی و مکانی امکانات متفاوت به خلق پدیده هایی دست زده اند که با توجه به نیازشان با امکانات موجود پاسخی به آن داده اند


تربیت: تمام اطلاعات نسل های گذشته را به ما منتقل می کند


بنای ماندگار: بنایی است که نیاز ثابت در طول زمان و نسل ها را به خوبی برطرف کند


فضا: مکانی سر پوشیده که امکان پر شدن و خالی شدن دارد (تعریف ارسطو)


مکان: منحصر به فرود و همیشه ثابت در ذهن فرد می باشد ولی فضا را می توان باز سازی نمود .مکان قسمتی از فضا است که به واسطه ی جا یا قسمتی از آن که به واسطه ی یک یا چند خصوصیت از سایر فضا ها جدا می شود


فضا دارای سه مولفه است


1- فرم یا صورت


2- عملکرد


3-معنا(ماوراء)


مولفه سوم بسته به خاطره ی فرد مثلن خاطره ی خوبی از آن فضا داریم و از آن لذت می بریم در حالی که کسی دیگر ممکن است از آن متنفر باشد


شکل همواره دو بعدی است (دایره ، مربع،...)ولی فرم یا صورت تظاهربیرونی پدیده است که خود را در معرض دید قرار می دهد


معمار باید یک مکان خلق کند چون فضا دارای آن بار معنایی و حس را ممکن است نداشته باشد


محیط بستری است که یک اثر در آن خلق می شود محیط واقعیت دارد


فضا عینیت است و مکان ذهنیت